Заличаване на ЕТ – какво представлява процедурата?

Заличаване на ЕТПроцедурата по заличаване на ЕТ не е особено сложна, тъй като при търговците от този тип липсват специфичните за капиталовите дружества формалности. Като цяло операцията не е скъпа и в случай, че липсват трудово-правни взаимоотношения с наети служители не би отнела значително време.

Всяко обстоятелство, свързано с дейността или прекратяването на фирма подлежи на вписване в Търговския регистър. Тук ще разгледаме как протича закриването на фирма на едноличен търговец, като обърнем внимание на задължителните стъпки, включително при прекратяване на трудово-правни отношения с нает персонал. Ще посочим и кои са необходимите документи за заличаване на фирмата в ТР.

Стъпка 1

Изготвяне и подаване в НОИ на всички документи, касаещи трудово-правни отношения

Тази стъпка засяга всички еднолични търговци, които са имали наети на трудов договор служители. Съобразно чл. 5, ал. 10 от КСО осигурителите, които нямат правоприемник следва да предадат към териториалната дирекция на НОИ заявление-декларация, придружено от документацията, касаеща трудово-правни отношения, в случай, че не е определен друг законов ред за тяхното съхранение.

Подават се следните документи:

  • Разплащателни ведомости;
  • Трудови договори;
  • Заповеди за преназначаване;
  • Заповеди за ползван неплатен отпуск – над 30 работни дни;
  • Заповеди за прекратяване на трудови и служебни правоотношения.

При наличие на наети на договор служители, процедурата е по-бавна и в повечето случаи отнема до 2-3 месеца. Тя започва със самото подаване на документите, като НОИ се задължава в срок до 30 работни дни да определи дата за приемането им в архива.

Когато едноличният търговец е извършвал дейност със собствен труд се следват останалите стъпки от процедурата по заличаване, а именно:

Стъпка 2

Подаване на уведомление към НАП по чл.77 от ДОПК

Тази стъпка е задължителна при всички процедури, свързани с прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятия. С нея се уведомява териториалната дирекция на НАП по седалище на фирмата за прекратяване на дейност. На база на това уведомление, органът по приходите следва да издаде удостоверение за наличие или липса на задължения на търговеца, което удостоверение е част от задължителните документи за вписване на заличаване на ЕТ.

Удостоверението се изпраща от НАП по служебен път към Агенция по вписванията. В случай, че има непогасени задължения, те следва да се погасят, след което се преминава към процедурата по заличаване. Уведомлението към НАП се изпраща след приключване на процедурата по издаване на архивите в НОИ и не по-късно от 7 дни преди подаване на заявлението за вписване в ТР.

Стъпка 3

Подаване на заявлението за заличаване в Търговския регистър

Процедурата по вписване на обстоятелствата по заличаване на ЕТ се извършва с подаване на заявление по образец А1, което трябва да съдържа данните на заявителя и тези на фирмата, като в него се отбелязва с отметка, че касае заличаване на търговеца. Заявителят може да бъде доверено лице, като в случай, че заявлението се подава от преносител, към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно от търговеца.

В случай, че заявлението А1 за заличаване на едноличен търговец се подава от преносител, самото то следва да съдържа нотариална заверка на подписа на заявителя. Към посочените в материала документи се прилагат и декларации по чл. 13, ал. 4 и чл.13, ал.5 (само при подаване от заявител) от Закона за Търговския регистър. Заявлението за прекратяване може да се подаде по електронен път с електронен подпис.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021