Увеличаване на капитала на ООД – по какъв начин може да стане това?

Увеличаване на капитала на ООДУвеличаване на капитала на ООД е процедура, към която много дружества с ограничена отговорност се налага да прибегнат на даден етап. Увеличаването на дружествения капитал се отразява в Търговския регистър, както и всички останали промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Начините, по които може да се извърши увеличаването на капитала на едно ООД са три:

  1. Като се увеличат дяловете на съдружниците. Не е необходимо да се увеличава дяловото участие в капитала на всеки отделен съдружник. Възможно е само един или няколко от тях да увеличат дяловите си вноски.
  2. Като се запишат нови дялове. Всеки съдружник разполага с право да увеличи дяловото си участие, записвайки нови дялове. Добавянето на дялове може да бъде съразмерно или несъразмерно с това на останалите съдружници.
  3. Като се приеме нов съдружник. Увеличаването на капитала чрез приемане на нов съдружник/съдружници – физическо или юридическо лице, което не е било съдружник в компанията до момента.

Как става увеличаването на капитала при всеки от описаните варианти?

Когато имаме ефективно увеличаване на капитала на ООД, тази промяна се извършва по строго регламентиран начин, спрямо всеки от посочените по-горе случаи. Така например, при първия вариант – повишаване стойността на дяловите вноски, процедурата се съобразява с посоченото в дружествения договор. Ако в него не е изрично предвидено несъразмерното увеличаване на дяловото участие на всеки отделен съдружник, се приема за единствено възможно съразмерното увеличаване на капитала.

Когато увеличаването става чрез записване на нови дялове, стойността на дяловите вноски отново се базира на посоченото в дружествения договор. Възможно е само един съдружник да увеличи дяловото си участие в капитала, което ще промени и съотношението в правото на глас при вземането на решения. Когато записването на нови дялове е договорено да бъде единствено съразмерно, се запазва съотношението в правото на глас, както и това на посочените в договора дялови вноски.

Приемане на нов съдружник

Приемането на нов съдружник е най-честата причина за преобразуване на ЕООД в ООД, както и за увеличаване капитала на ООД. Новият съдружник/съдружници/ добавя към размера на дружествения капитал, внасяйки своята дялова вноска в капитала, което бива отразено чрез вписване на промяната в Търговския регистър.

При този вариант се следва строго регламентирана процедура, която налага приемането на нов съдружник да се извърши по негова молба, представена в писмена форма и адресирана до Общото събрание на съдружниците. Решението за приемане на нов съдружник и съответно за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание единодушно от всички съдружници спрямо дяловото им участие и правото на глас в управлението на дружеството.

Кои са нужните процедури и документи?

При увеличаване на капитала на ООД се следват задължителни процедури, а именно:

Покана за свикване на Общото събрание до всеки един от съдружниците и изготвяне на протокол, отразяващ взетото на него решение за приемане на нов съдружник, в който са посочени: начинът на увеличаване на капитала, неговият размер и разпределението му спрямо дяловото участие на всеки съдружник.

Важна част от процедурата е изготвянето на нов дружествен договор, отразяващ промените, направени с взетото на общото събрание решение. Документите, необходими за вписване на новото обстоятелство в Търговския регистър са: банково извлечение (вносна бележка), удостоверяващо внасянето на капиталовия дял, декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и документ, отразяващ внасянето на таксата към Търговския регистър за конкретната процедура.

Може да харесате още:

Почистване на офиси за по-организиран бизнес

Почистване на офиси за по-организиран бизнес

  • 19/11/2022
Подарък за офиса

Подарък за офиса – как да избягате от скучния тренд

  • 26/09/2022
Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021