Стъпки и процедури при регистрация на патент

регистрация на патентРегистрация на патент на практика може да направи всеки изобретател, чиято разработка е уникална и представлява технически инструмент, който улеснява изпълнението на определени операции или дава решение на конкретен проблем с технически средства. Патентоването на собствено изобретение е една от сравнително сложните и бавни процедури.

Това се дължи на големия брой условности, свързани с доказването на полезността на приложението и неговата оригиналност. Таксите, свързани с регистрирация на патент също са фактор, който вероятно ви интересува, затова тук ще се спрем на стъпките и процедурите, свързани с патентоването на различните изобретения.

Кой издава регистрации за патент в България?

Органът, натоварен със задачата да регистрира различни изобретения в нашата страна е Патентното ведомство. Това е административната инстанция, към която се подават заявленията за патентоване и която извършва експертизите, въз основа на които се доказва, че даден продукт е изцяло нова разработка и може да послужи за решаване на даден проблем или улесняване живота на хората. Патентното ведомство е органът, който издава регистрациите и към който следва да се заплатят таксите за заявяване и проверка на формалните изисквания, както и за предварителна експертиза и допустимост, за претенции и за приоритет, когато се претендира за такъв.

Кой може да патентова свой продукт в нашата страна?

Право да направи заявка за патент имат всички български граждани с постоянен адрес на територията на страната. Разбира се, такова право имат и чуждестранните лица, избрали нашата страна за регистриране на свое изобретение, но в техния случай, те не могат да подадат лично заявка в Патентното ведомство без наличие на постоянен адрес или седалище в Република България, поради което трябва да го направят чрез  български представител по индустриална собственост. За разлика от чужденците, българските граждани могат лично да подадат заявка за патент към ресорния орган.

Кои допълнителни документи е вероятно да ви бъдат поискани?

В зависимост от това какви са желанията и намеренията на заявителя/изобретателя относно неговото изобретение, освен задължителните документи, които следва да придружават заявлението, е възможно да бъдат изискани и някои допълнителни такива. Така например, самото заявление би трябвало да съдържа:

 • Наименование на изобретението;
 • име и адрес на заявителя;
 • Име и адрес на изобретателя;
 • Описание на изобретението, разкриващо неговата същност, претенции, чертежи (Когато е необходимо пояснение);
 • Реферат.

Допълнителните документи, които следва да придружават заявката са:

 • Декларация за действителните изобретатели – в случаите, в които заявителят е различен от реалния изобретател;
 • Име, адрес, телефон за връзка и имейл на представител по индустриална собственост – когато заявлението се подава от такъв, като към заявката се прилага и пълномощно на представителя;
 • Номер, дата и страна на приоритетния документ, когато се претендира за приоритет, като данните се вписват в заявлението, към което се прилага и приоритетно свидетелство;
 • Декларация за лицензионна готовност – когато заявителят е готов да предостави лицензия по своето изобретение.

Срокове, свързани с регистрация на патент

Като продължителност, процедурата по регистриране на патент е една от най-бавните, което е обяснимо, предвид сложността на материята и нуждата от извършване на специални технически експертизи. За илюстрация ще посочим, че при подаване на молба и заплащане на таксите за проучване и експертиза на патента, заявката се публикува на 18-тия месец и впоследствие се проучва и подлага на експертиза за наличие на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост.

Размер на таксите, дължими към Патентното ведомство:

Тарифите се определят от Министерски съвет и се обнародват в Държавен вестник. Част от дължимите държавни такси за патентоване на изобретение са:

 • За заявяване – 50 лв.
 • За патентни претенции – за всяка следваща след десетата претенция – 20 лв.
 • За претендиране на приоритет – за всеки приоритет – по 20 лв.
 • За проверка на формалните изисквания – 50 лв.
 • За предварителна експертиза и проверка за допустимост на заявката – за едно изобретение – 160 лв.

При подаване на заявление за регистрация на патент, заявителят следва да заплати задължителните такси, за да бъде разгледано неговото изобретение.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

 • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

 • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

 • 28/07/2021