Смяна на име на фирма – процедура и такси

Смяна на име на фирмаПроцедурата по смяна на име на фирма представлява поредица от законово регламентирани действия, свързани с промяна на обстоятелствата в едно дружество с ограничена отговорност. Като сложност и продължителност, тази процедура е една от леките и повечето собственици на фирми могат да се заемат с нея самостоятелно.

Въпреки това, предвид вероятността за получаване на отказ при неправилно изготвени документи и неспазване на административните разпоредби, ние съветваме всички структури, на които предстои такава процедура да се доверят на опитен специалист, който да доведе операцията до успешен изход.

Как протича процедурата по смяна на името на фирма?

Както всяка промяна в обстоятелствата на една фирма – ООД/ЕООД и промяната на нейното име би следвало да започне с решение на ръководния орган. При дружествата от типа ЕООД решението се взима от едноличния собственик на капитала, докато при фирмите, регистрирани като ООД решението се взима на общото събрание на съдружниците.

Формулировка на решението на ръководния орган

С възникване на необходимост от промяна на наименованието на едно ООД се свиква общото събрание, на което би следвало да се вземе единодушно решение за промяната. Част от процедурата включва изготвяне на протокол от събранието, в който са описани точките от дневния ред, подлежащи на разглеждане и взетите на срещата решения.

При свикване на общото събрание за промяна на наименованието е възможно дневният ред да включва само един въпрос, подлежащ на разглеждане, като в протокола задължително се добавя и точка за приемане на нов дружествен договор, тъй като предвид промяната в обстоятелствата старият престава да бъде актуален.

Допълнителни документи

Към решението на ръководния орган и протокол от Общото събрание на дружеството е необходимо да се добавят следните документи:

  • Документ за платена държавна такса;
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР за заявителя/ управителя на дружеството;
  • Заявление по образец А4 – в него се попълват само настоящите промени.

Когато промяната на името на дружеството е обвързана с довнасяне на капитала на дружеството, сумата се внася по набирателна сметка, като към останалите документи се прилага удостоверение от банката за извършената операция.

Ако с промяна на името се променят и адресът на управление и седалището на фирмата, тези промени се посочват както в новия дружествен договор, така и в заявлението А4, протокола от общото събрание и решението за промяна на името.

Всяка промяна в основния капитал на едно дружество следва да бъде обявена в Търговския регистър. В противен случай съществува риск да бъде върнат отказ, поради неотбелязана промяна.

Какъв е размерът на държавните такси?

Таксите на Търговския регистър за промяна на вписани обстоятелства са:

  • 60 лв за промяна на капитала
  • 30 лв за промяна на други обстоятелства

Когато заявлението за промяна на името на фирма, заедно с придружаващите го документи се входира по електронен път, таксите се намаляват съответно на:

  • 42 лв за промяна на капитала
  • 21 лв за промяна на други обстоятелства

Тъй като при изпълнение на процедурата не участват други административни органи, промяната на името на фирма обикновено протича в срок от 3 – 4 дни при правилно изготвени и входирани в системата на ТР документи.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021