Регистрация на търговски марки – какво трябва да знаем?

Регистрация на търговски марки Регистрация на търговски марки е процедура, свързана със защитаване на правото върху интелектуалната собственост, макар че в случая се касае за патентоване на търговски знак/бранд, с който дадена фирма оперира на пазара. Тъй като създаването на такъв знак налага известна креативност, спокойно можем да го разглеждаме и като плод на интелектуалния труд, но в случая самата процедура цели да отличи и защити определен търговски символ от присвояване.

Търговската марка, т.е. символът, с който дадена фирма става известна сред потребителите има за цел да отличи стоките и услугите, предлагани от нея от тези на конкуретните предприятия в същата ниша. Самата марка представлява знак, който може да се състои от думи, цифри или комбинация от думи и цифри. Тя може да бъде и уникален символ, с който продуктите на даден бранд стават отличими за потребителя.

Какви права дава брандирането?

Фирмите, които решават да отличат своя бранд, чрез патентоване на фирмения си знак придобиват специални права, като например:

  • Право да използват знака, като го поставят върху стоките, които произвеждат или продават;
  • Изключително право на разпореждане с марката, включително прехвърляне и разрешаване други фирми да я използват;
  • Право да се забрани на други фирми да използват същия или сходен като визия търговски знак, когато е на лице риск от подвеждане и объркване на потребителите.

С регистрация на търговски марки не се придобиват постоянни права. Правата се придобиват за срок от 10 години, след изтичането на които действието на регистрираната марка се прекратява автоматично. Законът позволява подновяване на регистрацията, като процедурата изисква за целта да се подаде заявление до Патентното ведомство не по-късно от 6 месеца преди нейното изтичане.

Изисквания към визията и съдържанението на марката, която ще се регистрира

За да бъде регистрирана една търговска марка, тя трябва да отговаря на конкретни изисквания, които Законът поставя пред фирмите, желаещи да брандират своите стоки и услуги. Така например, марката не бива да се състои единствено и само от символи и думи, които са твърде разпространени в търговската практика по отношение на определен вид стоки и услуги. Това означава, че вашият бранд трябва да бъде уникален, т.е. да се различава от всички останали брандове в конкретната търговска ниша.

Друго важно изискване към логото или марката на дадена компания е да не противоречи на морала и добрите нрави. Знакът не бива да съдържа символи и думи, които са вулгарни или обидни за определена група хора, а също и да насажда омраза или да подвежда потребителя относно произхода и качеството на стоките, върху които ще бъде поставен. Търговската марка не може да съдържа гербове и знамена на държави, както и исторически и културни паметници. Приликата с други брандове също е недопустима от закона и при установена такава е вероятен отказ за регистриране на марката.

Какво представлява процедурата по регистриране на търговска марка?

Процедурата по патентоване на търговски символ протича най-общо казано в три стъпки:

  • Подаване на заявление;
  • Проверка на заявлението, която протича на 2 етапа;
  • Приключване на процедурата с издаване на решение.

Първата стъпка налага да се подаде заявление за регистрация, заедно с придружаващите го документи в Патентното ведомство, като това може да стане: на място; по пощата; по факс или по електронен път. Подаването на заявката налага и заплащане на определена държавна такса, която може да се изплати на място, по банков път, чрез превод или чрез електронно банкиране. Размерът на таксата се определя на база броя на посочените класове и съответния брой експертизи.

Втора стъпка от процедурата по регистриране на търговски марки представлява двуетапна проверка, която Патентното ведомство следва да направи преди да издаде решение за регистрация или отказ. Първият етап от проверката цели да установи дали са изпълнени посочените в закона условия за оформяне на документите, а вторият етап има за цел да разгледа самия търговски знак, въз основа на което се издава разрешение или отказ.Третата стъпка от процедурата – приключване протича с издаване на регистрация или с отказ от страна на Патентното ведомство, когато е открито нарушение или несъответствие с изискванията на закона.

Може да харесате още: