Процедури при създаване на фирма ООД

създаване на фирма ООДПричина за създаване на фирма ООД е най-често наличието на двама или повече собственици на капитал, както и желанието на няколко съдружници да стартират съвместна стопанска дейност. Разликата между дружествата с ограничена отговорност, регистрирани като ЕООД или ООД се състои в броя на собствениците на дружествения капитал. Фирмите, регистрирани като ЕООД имат един едноличен собственик, докато при дружествата от типа ООД собственици на капитала са най-малко двама души.

За регистриране на фирма като ООД е необходимо следването няколко стриктно регламентирани процедури. Като цяло учредяването на едно такова дружество не е особено сложна и скъпа задача, но въпреки това препоръчваме на всички, на които това предстои да се възползват от услугите на специалист, който да гарантира стриктното спазване на законовите и административни наредби. Ето как протича учредяването на дружество от типа ООД:

Провеждане на Учредително събрание

На него се определя размера на дружествения капитал и се избира управител на дружеството.

Откриване на набирателна сметка на дружеството

Открива се в банка по избор, като освен минималния размер на посочения в закона капитал се внасят и дължимите банкови и държавни такси за регистрация.

Подготовка на необходимите документи

Регистрацията на дружество с ограничена отговорност се извършва от Агенцията по вписванията към Търговския регистър. Там става и подаването на пакета с документи, като това може да се направи на място или по електронен път, като за целта е необходим електронен подпис. Специализираните кантори, занимаващи се с регистриране на фирми разполагат с такъв подпис, което им позволява да входират документите за вашата регистрация изцяло онлайн, с което да ви спестят средства, време и нерви.

За създаване на ООД са необходими следните документи:

Удостоверение за внесен капитал.

Такъв документ се издава от банка по избор, в която е открита набирателна сметка на дружеството. Установеният от Закона минимален размер на капитала е 2 лв и за двата вида дружества, но в случай че се регистрира ООД с капитал по-голям от определения минимум е необходимо да бъде внесен най-малко 70% от общата му стойност.

Съгласие за приемане на управление и спесимен.

Спесименът представлява нотариално заверен образец от подписа на управителя/управителите на дружеството.

Учредителен договор, в който са посочени:

  • Име на дружеството, седалище и адрес на управление;
  • Имена и лични данни на съдружниците;
  • Предмет на дейност;
  • Размер на капитала, заедно с размера на вноските на всеки един от съдружниците;
  • Имена и лични данни на управителя на дружеството.

Учредителен протокол от общото събрание на съдружниците

Той трябва да съдържа дневния ред на учредителното събрание, както и взетите на него решения.

Решение на общото събрание за назначаване на управител

Управител на ООД може да бъде някой от съдружниците или трето лице.

Заявление по образец А4

Касае вписване на обстоятелствата относно ООД.

Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър

Тя потвърждава истинността на заявените обстоятелства и носи подписа на заявителя.

Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР

С нея се декларира, че всички документи са представени от заявителя. Носи подписа на заявителя.

Декларация по чл. 142 на Търговски закон

Касае забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.

Декларация по чл. 141, ал. 8 на ТЗ

С нея управителят декларира с подписа си, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма.

Важно е да уточним, че в учредителните документи, при вписване на името на дружеството следва да се отбележи, че същото е в процес на учредяване.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021