Процедура по закриване на ЕООД

Процедура по закриване на ЕООДС предприемане на поредица от стъпки, които ще разгледаме в настоящия материал се цели преустановяване на дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност и заличаването му от Търговския регистър. Причините за закриване на ЕООД могат да бъдат различни – от смърт на едноличния собственик на дружеството до преустановяване на дейност или обявяване в несъстоятелност. До една такава процедура може да се стигне по желание на собственика на капитала или след съдебно производство.

Тук ще разгледаме стъпките при доброволно заличаване на дружество с необходимите за тази дейност процедури и документи.

Стъпка 1: Стартиране на процедурата

Началната фаза на процедурата по закриване на ЕООД започва с вземане на решение за прекратяване на дейност. В този случай решението се взема от едноличния собственик на капитала, с което се слага начало на ликвидацията на дружеството. В решението следва да се посочат срок на ликвидацията и да се определи ликвидатор, който най-често е управителят на дружеството. Срокът на процедурата не може да бъде по-кратък от 6 месеца, тъй като Законът за Търговския регистър изисква да бъде спазен 6 месечен срок, в който кредиторите да могат да предявят евентуални вземания.

Необходимите документи при тази стъпка са:

 • Заявление за вписване на прекратяване и ликвидация по образец Б6;
 • Решение на едноличния собственик на капитала, с което дружеството се прекратява и се избира ликвидатор;
 • Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на ликвидатора;
 • Смъртен акт – при смърт на едноличния собственик на капитала, като основание за прекратяване на ЕООД;
 • Решение за прекратяване на юридическо лице, когато същото се явява едноличен собственик на капитала на ЕООД;
 • Удостоверение от ТД на НАП по седалището на дружеството за прекратяване дейността на ЕООД – за извършено уведомяване по чл.77, ал.1 от ДОПК;
 • Декларация за истинността на заявените обстоятелства по чл. 13, ал. 5 от ЗТР;
 • Документ за внесена държавна такса.

Заедно с всички изискуеми документи, ликвидаторът следва да отправи покана до кредиторите чрез Търговския регистър. Срокът, в който кредиторите могат да претендират за дължими вземания е 6 месеца от отправяне на поканата. Срокът, в който органът по приходите издава удостоверение за уведомяване по чл.77 ДОПК е 2 месеца от датата на подаване на уведомлението.

Стъпка 2: Фактическа дейност по заличаване на дружеството

Тази стъпка представлява физическото изпълнение на процедурата, а именно: осребряване на дружественото имущество и удовлетворение на кредиторите. В НОИ следва да бъдат подадени за ревизия окомплектовани ведомостите и трудовите договори на служителите. Тази част от процедурата се изпълнява дори когато фирмата не е имала наети служители, като с нея се цели да се състави окончателен ликвидационен баланс и да се опишат активите на дружеството. НОИ следва да издаде удостоверение за предадени ведомости, което се прилага към останалите документи за заличаване, които се подават в Търговския регистър.

Стъпка 3: Фактическо заличаване на дружеството от Търговския регистър

Последният етап от закриването на дружество с ограничена отговорност включва заличаването му от Търговския регистър. За целта ликвидаторът подава заявление по образец, придружено от изискуемия пакет с документи: Удостоверение за предадени ведомости от НОИ; Заключителен ликвидационен баланс; Доклад на ликвидатора; Декларациите по ЗТР; Решение на собственика за приемане на баланса и др. След подаване на заявлението, Агенция по вписванията издава решение за заличаване на дружеството или предоставя мотивиран отказ за заличаване, при неизпълнение на законовите изисквания.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

 • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

 • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

 • 28/07/2021