Прехвърляне на ЕТ – какво трябва да знаем за процедурата?

Прехвърляне на ЕТПрехвърляне на ЕТ представлява всъщност процедура по продажба на фирмата на едноличен търговец на друг търговец – физическо или юридическо лице. Сделката е регламентирана от чл. 15 от Търговския закон, където ясно са описани стъпките, които трябва да се следват, за да бъде валидно и легитимно прехвърлянето.

С коректното изпълнение на процедурата  се обезпечават правомощиятва и на двете страни по сделката – тази на продавач и купувач, или както ги разглежда законът: отчуждител и правоприемник/приобритател. Тук ще разгледаме някои аспекти, свързани с тази процедура, които е добре да бъдат известни предварително на хората, на които такава тепърва предстои. Уточняваме, че правилното изпълнение се гарантира с наемането на добър юридически екип, който да обезпечи следването на посочения в закона регламент.

Кои са възможните варианти при продажба на ЕТ?

Вариантите при прехвърляне на предприятие на Едноличен търговец са най-често два, като тук ще разгледаме всеки от тях със съответните действия и последици. Фирма ЕТ може да се прехвърли на дружество с ограничена отговорност – ЕООД/ООД или на друг правен субект, регистриран като Едноличен търговец.

Прехвърляне на ЕТ на физическо лице е практически невъзможно. Сделката може да се осъществи единствено когато купувачът (правоприемникът) е в качеството на търговец. В случай, че приобритателят няма регистрирана фирма, прехвърлянето се извършва с едновременно подаване на две заявления – заявление по образец А1 – за първоначално вписване на едноличен търговец (заедно с останалите документи за първоначална регистрация) и заявление по образец В1 за вписване на сделката по прехвърлянето.

Прехвърляне на ЕТ на капиталово дружество

Това е вариантът, на който ще обърнем по-специално внимание с уточнението, че процедурата е сходна и при прехвърляне на ЕТ на друго ЕТ. Когато се прехвърля фирмата на едноличен търговец на капиталово дружество, сделката се осъществява посредством нотариално заверен договор за покупко-продажба, съобразно чл. 15 от Търговския закон. Това е валидно и когато купувач е друг едноличен търговец.

Продажбата подлежи на вписване в Търговския регистър, като преди това следва търговецът (отчуждител) да подаде писмено уведомление до териториалната дирекция на НАП по седалище на управление, с което да заяви прехвърляне на предприятието по чл. 77 от ДОПК.Тази стъпка е задължителна, тъй като въз основа на заявлението, агенцията по приходите издава удостоверение, необходимо за писване на сделката в Агенция по вписванията.

Задължение на дружеството, явяващо се в ролята на купувач е да свика Общото събрание, на което да бъде взето решението за покупката на фирмата на едноличния търговец – при ООД. Такова решение се взема от едноличния собственик при дружествата от типа ЕООД. Следва сключване на договор между отчуждител и правоприемник, след което сделката се вписва в Търговския регистър по партидата на всяка от страните. В договора трябва да се посочи коя от двете страни ще се заеме с вписване на прехвърлянето.

Важен момент при прехвърляне на ЕТ е обезпечаването на евентуални кредитори на фирмата, подлежаща на отчуждаване. При наличие на задължения е необходимо да се договори споразумение между страните, относно погасяване на вземанията. В случай, че такова не бъде изрично договорено и двете страни са солидарно задължени до размера на своите права.

За целта правоприемникът се задължава да управлява преминалото в негови ръце предприятие за срок от най-малко 6 месеца от вписване на прехвърлянето, през което време да бъдат удовлетворени претенциите на кредиторите, относно задължения, възникнали преди датата на вписване на сделката.

Може да харесате още:

Почистване на офиси за по-организиран бизнес

Почистване на офиси за по-организиран бизнес

  • 19/11/2022
Подарък за офиса

Подарък за офиса – как да избягате от скучния тренд

  • 26/09/2022
Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021