Независим финансов одит – какви са ползите и целите на една такава процедура

Независим финансов одиОдитът, такъв какъвто го познаваме днес не се разминава особено с първоначалното си предназначение. Думата ‘’Одит’’ е с латински корен и произтича от действието ‘’слушам’’, което е било и същинското действие, извършвано в древността и по-конкретно през XII век, когато се е извършвало изслушване на отчети – действие, представляващо задълбочена проверка на документацията по приходите на управителите на големи поземлени владения.

Днес финансов одит се извършва в много икономически, финансови и обществени структури. Различните видове одити се определят от много и разнообразни фактори, като основните критерии, които се вземат предвид са:

 • Време на изпълнението – Одитът може да бъде предварителен или последващ даден отчетен период;
 • В зависимост от това кой го извършва, одитът бива вътрешен и външен;
 • В зависимост от разглеждания обект, одитът може да бъде финансов, на система, процес или проект.

Какви са целите на процедурата?

Целта на финансовия одит е да се извлече информация по дадени показатели и да се установи дали те отговарят на определени критерии и съответстват на информацията, посочена във финансовите отчети на дадено предприятие. Самият одит представлява сбор от взаимосвързани процедури, чрез които може да се анализира събраната информация и да се  изрази независимо мнение относно достоверността на финансовите отчети и това, дали самите те са изготвени в съответствие с действащите нормативни уредби и счетоводни стандарти.

Финансовият одит не разглежда всички детайли – документи, операции и записи, а само съществената част от отчетите. На база извършения одит, одиторът изготвя финансов доклад, който според вида и целостта на поднесената информация и установените несъответствия или изрядност може да бъде:

 • Неквалифициран – това означава, че не са класифицирани проблеми и нередности в съдържанието на финансовите отчети, т.е. отчетът е коректен във всичките си аспекти;
 • Модифициран, неквалифициран доклад – той показва коректност на отчета във всички негови аспекти, но в същото време се насочва вниманието към определени въпроси;
 • Доклад с резерви – той се тълкува като квалифицирано мнение от страна на одитора, т.е. одитът е установил проблеми, които не позволяват потвърждение достоверността на отчета във всичките му аспекти;
 • Доклад с отказ от мнение – Такъв доклад показва, че не е била предоставена нужната информация и одиторски доказателства, въз основа на които одиторът да може да изрази своето мнение;
 • Доклад с отказ за заверка – Той означава изцяло отрицателно мнение и показва, че финансовият отчет съдържа невярна информация.

Какви са ползите от финансовия одит?

Ползите от една такава процедура са факт, въпреки че за повечето предприятия и организации тя представлява изключително стресова ситуация. На първо място, чрез одита се дава възможност да се провери надеждността на счетоводния екип, изготвил финансовите отчети. Той показва най-категорично дали счетоводният отдел на организацията е работил коректно и изготвил добросъвестно отчета за конкретната финансова година.

Друг плюс на независимия финансов одит е възможността ръководството да получи доказателство, че отчетите на предприятието съдържат вярна към момента информация и са достоверно отражение на реалното финансово състояние на структурата. Собствениците, също така имат възможност да получат потвърждение от независим източник, че с тяхната структура не са свързани лица, извършили грешки, злоупотреби и измами.

Как да изберете независим одитор?

Независим одит имат право да извършват единствено квалифицирани лица. В нашата страна, с това право се ползват физически лица, регистрирани като одитори чрез свои предприятия или чрез специализирани одиторски фирми. Ако вашата структура се нуждае от такъв квалифициран специалист, то данни за одиторите, имащи право да извършват финансов одит можете да намерите в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители.

Имате възможност също да наемете финансов одитор чрез големите счетоводни къщи, опериращи в столицата и страната. Преди да наемете такъв специалист задължително проверете неговата легитимност. Ако името му фигурира в регистрите на Института на дипломираните експерт счетоводители, то той има пълното право да извърши независим финансов одит на вашата структура.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

 • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

 • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

 • 28/07/2021