Ликвидация на фирма – бавна и сложна процедура

Ликвидация на фирмаС процедурата по ликвидация на фирма се цели официално прекратяване на дейност и заличаване на структурата от Търговския регистър. Ликвидацията е процедура, уредена в Търговския закон, с която на практика се извършва закриване на фирма и заличаване на търговско дружество.

Процедурата по ликвидация е приложима към търговски дружества и фирми, регистрирани като едноличен търговец. Тя има сходни белези с процедурата по обявяване в несъстоятелност, но при нея отсъстват съответните финансови затруднения и сложни взаимоотношения с кредитори, което я прави значително по-облекчена откъм изпълнение.

Защо е задължително надлежното изпълнение на процедурата?

Без провеждане на производство по ликвидация, изпълнено по надлежния ред е невъзможно заличаването/закриването на една фирма. Това означава, че тя ще продължи да бъде субект на търговското право с произтичащите от това задължения, т.е. за фирмата остава задължението да извършва регистрации и пререгистрации и да подава данъчни и други декларации, дори при изцяло прекратена дейност. Натрупването на финансови задължения също е фактор, накланящ везните в полза на ликвидацията.

Какво представлява процедурата по ликвидация?

Процедура по ликвидация може да се извърши служебно, принудително и доброволно, като най-често производството се открива доброволно по инициатива на самия търговец или негово доверено лице (адвокат). Доброволната ликвидация е най-добрият вариант, тъй като при нея намесата на държавни органи е сведена до минимум. Предимството е, че тя не се ръководи от административни органи, което би могло да доведе до непредвидими последици, като налагане на имуществени санкции и възлагане на разноски в прекомерно голям размер.

Процедурата по заличаване на фирма чрез ликвидация протича в следните стъпки:

Решение на ръководния орган

Дейността на едно търговско дружество се прекратява с решение на общото събрание (ООД) или на едноличния собственик на капитала (ЕООД). Провеждането на общо събрание на съдружниците е особено важно, тъй като на него, освен решение за прекратяване на дейност се определя и ликвидатор и посочва срок на ликвидацията. Най-често функцията на ликвидатор поема управителят на дружеството, а срокът не може да бъде по-малък от 6 месеца.

Подаване на уведомление до НАП

Процедурата по ликвидация изисква да се подаде уведомление по чл. 77, ал.1 от ДОПК до НАП за предстоящото прекратяване, като органът по приходите следва да издаде съответното удостоверение, което е условие за откриване на производството. Издаването на удостоверение отнема около 2 месеца.

Изготвяне на начален счетоводен баланс при ликвидация

Начален счетоводен баланс се изготвя на основание счетоводен стандарт СС13, който се прилага към досието на дружеството.

Подаване на заявление образец Б6 в ТР

За да се впише в Търговския регистър решението за прекратяване, следва да се подаде заявление по образец Б6 с приложените към него необходими документи:

  • Решението на ОС по т.1;
  • Поканите за свикване на Общото събрание;
  • Удостоверението по чл.77 ал.1 ДОПК;
  • Нотариално заверени съгласие и образец от подписа на ликвидатора;
  • Декларация по чл.13 ал.3 от ЗТР.

Отправяне на покана до кредиторите на дружеството за предявяване на финансови претенции спрямо дружеството

Поканата се обявява в ТР чрез заявление по образец Г1. Срокът на това действие не може да бъде по-кратък от 6 месеца.

С вписване на прекратяването в Търговския регистър, дружеството се управлява и представлява от ликвидатора, като от този момент към името на фирмата се добавя ‘’В ликвидация’’. Ликвидаторът е този, който осребрява имуществото – продава активи и събира вземания, след което се удовлетворяват кредиторите, в случай че има такива и се пристъпва към заличаване на фирмата от Търговския регистър. Минималният срок на производството по ликвидация е 6 месеца.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021