Кои фирми подлежат на одит

Кои фирми подлежат на одитНовият Закон за счетоводството, изготвен съобразно изискванията на европейската директива съдържа някои промени, касаещи годишните отчети на фирмите, а също и изискванията за провеждане на независим финансов одит. Тук ще се спрем подробно на това кои фирми подлежат на одит, според европейската директива, като в случая визираме задължителния характер на процедурата. Независим одит от регистриран одитор може да се направи и по желание от всяка стопанска структура, която смята, че това ще ѝ донесе съответните ползи.

Промените в Закона за счетоводството целят да предложат облекчен режим при изготвяне на годишните финансови отчети на малките фирми, познати като микро и малки предприятия. Същото се отнася и за одитирането, което е процедура, произтичаща от същата отчетност, след като с нея се цели да се потвърди достоверността на данните посочени в ГФО.

Предприятията, освободени от задължителен финансов одит са:

 • Микро предприятия – Фирми с до 10 души персонал, нетни приходи не повече от 1.43 млн. лв и балансова стойност на активите 718 хил. лв;
 • Малки предприятия – Структури с до 50 души персонал, балансова стойност на активите – 8 млн. лв и нетни приходи от продажби – 16 млн. лв.
 • Малки предприятия, които не надвишават следните показатели – балансова стойност на активите (2 млн. лв.), нетни приходи от продажби (4 млн. лв.), средна численост на персонала – 50 души.

Кога финансовият одит е задължителен?

Според промените в Закона, средните и големи дружества продължават да подлежат на независим финансов одит, а също и предприятията от обществен интерес. Задължителният характер на процедурата се запазва за фирми с определен правен статут, а също и за структури, извършващи строго регламентирана дейност, както следва:

 • Предприятия от типа АД, ЕАД и КДА;
 • Предприятия, които са емитент по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а също и кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
 • Предприятия, надвишаващи минималните показатели по следните критерии: балансова стойност на активите; нетни приходи от продажби и средна численост на персонала.

Срокове за провеждане на независим финансов одит

Независимият финансов одит представлява заверка на годишните финансови отчети на различните предприятия, извършена от независим регистриран одитор. Такава заверка е необходимо да се направи преди подаване на финансовите отчети в Търговския регистър, като се спазват сроковете, валидни за отделните структури, например:

 • Дружества с ограничена отговорност, подлежащи по закон на независим одит – до 30 юни на последващата отчетния период година;
 • Други търговски дружества, подлежащи по закон на задължителен одит – до 31 юли;
 • Еднолични търговци, покриващи критериите за задължителен одит – до 31 май на последващата отчетния период година;
 • Юридически лица с нестопанска цел – до 30 юни. Годишните финансови отчети на тези структури се подават в Министерство на правосъдието, а не в Търговския регистър, както е валидно за останалите фирми и юридически лица.

С този материал целим не само да ви информираме кои фирми подлежат на одит, но и да разясним, доколкото е възможно важността на тази процедура от гледна точка на действащите законови разпоредби. Важно е, в случай че вашата структура попада в списъка на фирмите, подлежащи на одитиране, да изберете опитен и компетентен одитор, който да проведе процедурата съобразно международните одиторски стандарти, така че да се гарантира истинността на изготвения от него доклад.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

 • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

 • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

 • 28/07/2021