Какви са правата и задълженията на търговците след регистриране като такива?

права и задължения на търговциС регистрирането на фирма, била тя ЕТ, ЕООД или ООД възникват редица въпроси, като например: какви са задълженията и правомощията на управителя на една фирма? Възможно ли е стартирането на дейност непосредствено след регистрацията и задължително ли е това? На тези и още не малък брой питания ще отговорим в следващия материал.

Всяка фирма, вписана в Търговския регистър показва, че на хоризонта се е появил нов търговец с физически или юридически статут. С регистрацията на едноличен търговец, фирмата е припозната от закона като физическо лице, докато при учредяването на ЕООД или ООД, структурата приема статут на юридическо лице.

Разликата между двете структури е в това, как законът възприема техните управители. В случая с ЕТ между собственото имущество и това на фирмата не се прави разграничение, докато при дружествата с ограничена отговорност има разлика между личната и дружествена собственост. Юридическите лица, т.е. ЕООД и ООД могат да придобиват права и задължения, които са изцяло приоритет на фирмата, а не лични.

По същия начин организацията може да бъде страна в съдебни процедури и да поема отговорността със собствено имущество. Това е причината законът да изисква отделни банкови сметки – лични и фирмени, по които се извършват различни финансови операции.

Счетоводна дейност

Търговският закон и по-конкретно чл. 53. (1) задължава всички търговци да извършват отчетност, отразяваща движението на фирменото имущество. Това е валидно и за търговците, които не са имали дейност през отчетната година. Те също са задължени да подават годишна данъчна декларация.

Важни срокове

 • Крайният срок за подаване на данъчните декларации за предходната година при фирмите, регистрирани като ЕООД и ООД е последният ден на месец март (31-ви) на следващата календарна година. Това се отнася също за дружества, които не са извършвали стопанска дейност.
 • Крайна дата за подаване на декларация от физически лица, включително еднолични търговци е последният ден от месец април или до 30-то число.

Крайни дати за подаване на ГФО  в Агенция по вписванията:

 • За еднолични търговци, подлежащи на одит, крайният срок е 31 май;
 • За структурите със статут на юридически лица, крайната дата е 30 юни;
 • За всички търговците, разглеждани като такива от ТЗ, крайният срокът е 31 юли.

Изготвянето на ГФО на една фирма не може да се състави на случаен принцип и от некомпетентни лица. В Закона за счетоводство и по-точно чл. 35 са посочени изискванията към съставителите на финансови отчети, като там се разглеждат необходимите образование и стаж. В определени случаи, законът позволява отчетът да се проверява и заверява от регистриран одитор.

Търговският закон изисква от дружествата с ограничена отговорност да следват строго фиксирана форма на управление, като в него са залегнали съответните органи за управление и контрол, които дружеството следва да посочи:

 • Общо събрание на съдружниците (ОС) ;
 • Управител/и;
 • Контрольор/и – които да следят за спазването на дружествения договор, за опазване на фирменото имуществото и да дават отчет пред общото събрание. Тази длъжност не е задължителна и може да се създаде по желание;
 • Едноличният собственик упражнява правата на общото събрание и съдружниците при дружествата, регистрирани като ЕООД.

Част от задълженията на търговците, предвидени в чл. 13 (1) от ЗТР е да посочват в своята фирмена кореспонденция следните данни:

 • Име на фирмата;
 • Седалище и адрес на управление;
 • ЕИК (единен идентификационен код);
 • Номер на банкова сметка;
 • Адрес за съобщения – по желание.

Това изискване важи също за фирмените уеб-сайтове, когато има такива.

Права и задължения на новорегистрираните фирми:

Регистрирането на фирма не задължава и не позволява на автоматично стартиране на дейност. Когато са на лице изисквания за допълнителни регистрации и лицензи, дейността следва да започне след тяхното получаване.

Кои са допълнителните регистрации?

Регистрации и разрешителни, необходими за започване на търговска дейност са:

Регистрация като администратор на лични данни – при използване на лични данни на други лица; при подписване на договори и т.н.;

Регистрация на търговски обект (кафенета, магазини, фризьорски салони и др.);

Категоризация – при някои търговски обекти;

Разрешително за продажба на тютюневи и спиртни изделия.

Регистрация по ЗДДС- когато оборотът за предходните 12 месеца надхвърля 50 000лв;

Утвърждаване на правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма – в предвидените от закона случаи;

Фирмите и лицата, които не са извършвали търговска дейност през отчетната финансова година, следва да го посочат в годишната си декларация.

За времето, в което няма извършена дейност не се дължат данъци и осигуровки.

В случай на извършени в брой плащания е необходимо фискално устройство.

Всички тези и още много допълнителни въпроси изникват след регистрирането на една фирма. Професионалната консултация, както и качествените счетоводни и юридически услуги са нужни при почти всяка стопанска дейност.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

 • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

 • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

 • 28/07/2021