Как се регистрира фирма по ДДС

Как се регистрира фирма по ДДСЗаконът за данък добавена стойност е специфична материя, касаеща не малък процент от родните фирми, опериращи в една или друга сфера на стопанския живот на страната. На много от тях регистрация по този закон е нужна, за да могат да извършват специфични търговски операции и в този случай регистрирането става непосредствено след вписване на фирмата в ТР. За друга част от фирмите законът влиза в сила в процес на извършване на дейност и по-конкретно, когато са налице обстоятелствата по чл.96,ал.1 от ЗДДС.

Как се регистрира фирма по ДДС предстои да обясним подробно в следващия материал.

Задължителна и доброволна регистрация

Доброволна ДДС регистрация

Чл.100 от Закона за ДДС позволява доброволно регистриране, когато за дадена структура не са налице задължителните условия, но регистрацията е изгодна, като например:

  • Когато се купуват стоки и услуги от доставчици, регистрирани по ЗДДС или когато стоки и услуги, които не са освободени доставки се продават на клиенти, регистрирани по ДДС;
  • При закупуване на скъпи дълготрайни активни, необходими за основната дейност на фирмата, като машини, оборудване, недвижими имоти, автомобили и офис обзавеждане;
  • При износ на стоки. Регистрацията помага да се възстанови платеният в България ДДС, начислен при закупуване на същите стоки.

Задължителна ДДС регистрация

Чл. 96, ал.1 от ЗДДС разглежда случаите, в които регистрацията е задължителна, като основен мотив за регистриране обикновено е достигането на облагаем доход от 50 000лв за предходните 12 месеца. Друга причина за задължителна регистрация може да бъде предметът на дейност на самата фирма, например, когато тя се занимава с продажба на инвестиционно злато и други специфични продукти и услуги, описани в Закона за ДДС.

Как протича процедурата по регистриране?

Като процедура, регистрирането по Закона за данък добавена стойност не се откроява с особена сложност, но въпреки това е редно тя да бъде извършена от специалист. За повечето фирми това е счетоводител или правно-счетоводен екип, чиито ежемесечни услуги се ползват. Това пести време на управителите на въпросните фирми, тъй като процедурата налага поне 3 посещения (когато лицата не разполагат с електронен подпис) в териториалната дирекция на НАП по седалище на юридическото лице и респективно – по постоянен адрес на физическото лице.

Стъпка 1: Посещение в ТД на НАП за подаване на заявление за регистрация – прави се в срок от 14 дни, след настъпване на обстоятелствата, налагащи регистриране по ЗДДС;

Стъпка 2: Предоставяне на документацията, изискана от длъжностното лице в териториалната данъчна служба;

Стъпка 3: Посещение на ТД на НАП за получаване на готовата документация по регистрацията.

Важно е да уточним, че документите за регистрация се изготвят от експерт-счетоводител, като за целта препоръчваме на всички клиенти да използват услугите на счетоводна къща, разполагаща с електронен подпис. Това ще спести излишните посещения в местната дирекция на Национална агенция по приходите и ще улесни значително самата процедура.

След спазване на процедурата, данъчният орган по местонахождение следва да извърши проверка относно обстоятелствата по регистриране, след което в 14 дневен срок да предостави съгласие за регистриране или мотивиран отказ. След регистрацията, всяка фирма получава идентификационен номер, който се състои от знака „BG”, следван от Единния идентификационен код (ЕИК) или БУЛСТАТ номера на лицето, съответно ЕГН/ЕНЧ – за физическите лица.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021