Интрастат декларация – кога, защо, как?

Интрастат декларацияИнтрастат декларация и нейното подаване в НАП е сложен казус, касаещ онази част от българските фирми, извършващи внос и износ на стоки в рамките на Европейския Съюз. Поради спецификата на тази процедура, болшинството фирми, които нямат собствен правен и счетоводен екип използват услугите на специалист. Едва ли е нужно да ви казваме, че ако сте напълно способни да изготвите сами данъчната си декларация, то за изготвяне и подаване на декларация по Интрастат ще ви трябва помощта на компетентно лице или екип от специалисти.

Какво представлява декларацията по Интрастат?

Системата Интрастат е в сила от 1-ви януари 1993г. Тя е създадена с цел да замени митническите декларации, като източник на информация относно стокообмена между различните европейски държави. Със създаването на ЕС беше обособена една обща митническа територия, в която движението на стоки се извършва свободно. За да се осигури нов източник на информация относно стокообмена в рамките на съюза беше създадена системата Интрастат. У нас тя е в сила от септември 2006 г.

Защо вашата фирма е задължена да подава декларация по Интрастат?

Задължени да декларират по системата Интрастат са лицата, извършващи стокообмен в рамките на ЕС, чиито финансови операции по основната дейност надхвърлят определения от съответните органи праг за наблюдение. Този праг представлява общата сума на извършените за даден период транзакции, като стойностите могат да бъдат различни за отделните държави-членки на съюза.

Всяка страна член на Европейската общност сама определя прага за наблюдение на база анализ на търговската активност за предходните 12 месеца. Органът, който определя прага на наблюдавания стокообмен у нас е НСИ, като лимитът се формира ежегодно и публикува в Държавен вестник в рамките на месец октомври, оставайки в сила за период от 12 месеца. Ако вашата структура оперира на европейския пазар и има вероятност да подлежи на контрол от единната система, то можете да се информирате за това, като проверите определения за настоящата година праг на сайта на НСИ или НАП.

Кога системата става валидна за вашата икономическа структура?

Единната информационна система на ЕС, касаеща стокообмена в рамките на общността става валидна за вашата стопанска структура в момента, в който оборотът от търговските ви операции надвиши определения от НСИ праг за настоящата година. Условието, на което фирмата ви трябва да отговаря е общият оборот от транзакциите да надхвърля стратегическия праг, като това е валидно за всеки един от потоците.

Декларация по Интрастат се подава ежемесечно в рамките на съответната отчетна година, дори когато оборотът от транзакциите падне под определения праг. Фирмите, които са освободени от задължението да декларират по системата трябва да следят внимателно месечния обем на транзакциите си, тъй е като е възможно в някой от месеците да достигнат определения за годината праг, което автоматично ги задължава да започнат да подават ежемесечно изискващата се от системата информация до края на текущата година.

Как става декларирането по системата Интрастат?

Всички юридически лица, обвързани с единната информационна система на ЕС са задължени да подават своята месечна декларация до 14-то число на месеца, следващ референтния период. Лицата, извършващи вътреобщностен обмен на стоки, които не са обект на единната информационна система, т.е. не са обвързани с подаване на ежемесечни декларации, са задължени да поддържат електронни дневници за транзакции по Интрастат.

Подаването на Интрастат декларация става по електронен път, като е задължително тя да бъде подписана с класифициран електронен подпис. При невъзможност от технически характер това да бъде направено, декларацията се подава в компетентна териториална дирекция на НАП, придружена от писмо за техническа невъзможност.

Съобразно Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, компетентните органи по осъществяване на статистическа дейност в нашата са страна са както следва: НСИ (Национален статистически институт; НАП (Национална агенция по приходите и АМ (Агенция Митници). Това са и органите, осъществяващи контрол над фирмите-оператори по системата Интрастат.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021