Финансиране по европейски програми

Финансиране по европейски програмиМного български фирми и организации, ангажирани в различни области на стопанския живот се питат как биха могли да се възползват от европейските средства, за да финансират свое бизнес или изследователско начинание. Развитието на тези структури би допринесло за просперитета на нашата страна и би било полезно за цялото общество. Ето защо е добре да има достатъчно информация относно огромните възможности, които членството на страната ни в ЕС предоставя на родния бизнес.

Кои области от стопанския живот на страната могат да се развият чрез евро финансиране?

Целта на Европейския съюз е да подпомогне развитието на страните с по-слаба икономика, като България. С тази цел са създадени редица програми, чрез които могат да се осъществят различни инициативи за подобряване на състоянието на отделни области като:

 • Регионално и градско развитие;
 • Трудова заетост и социална интеграция;
 • Развитие на селските региони и земеделие;
 • Рибарство и морско дело;
 • Научни разработки и новаторски изобретения;
 • Хуманитарна помощ.

Какви са условията за финансиране по линия на Европейския съюз?

Основното условие за получаване на финансиране по евро програми е фирмите да кандидатстват по конкретни програми, като всеки кандидат трябва да отговаря на критериите, заложени в условията на даден проект. Всяко родно предприятие има възможността да получи финансиране по линия на общността чрез безвъзмездни средства, заеми и гаранции, като в първия случай се оказва директна помощ, а в останалите два, финансирането се предоставя чрез програми, управлявани на местно ниво.

Кой предоставя финансиране по линия на ЕС?

Дали дадено лице или структура ще получи финансова помощ по европейска програма се решава на местно ниво и по-конкретно от съответната финансова институция. Това могат да бъдат:

 • Банки;
 • Гаранционни дружества;
 • Инвеститори в дялов капитал.

Благодарение на финансовата подкрепа на Европейската инвестиционна банка, местните финансови институции имат пълното основание да предоставят допълнително финансиране на някои от кандидатстващите фирми и лица. Условията по финансирането също се определят на местно ниво, като това включва: размер на финансовата помощ, срок на погасяване, лихвени проценти и такси.

Всеки кандидат за финансиране по линия на ЕС има пълното право на отговор от страна на финансовите институции, свързано с тяхното решение за одобрение или отхвърляне на кандидатурата. Мотивираният отговор от страна на местните кредитори ще помогне на предприятията, получили отказ да подобрят своето състояние и с това да повишат шансовете си за успех при следващо кандидатстване.

За кои структури и лица са подходящи европрограмите за финансиране?

Финансирането, осъществявано по линия на Европейския съюз засяга широк кръг от фирми, лица и организации с нестопанска цел. Структурите и лицата, които могат да кандидатстват по европейска програма са:

Извън правителствени организации

Неправителствените организации и структури на гражданското общество, които работят с некомерсиална цел и в областта на политиките на европейската общност имат пълното право да се възползват от финансова помощ по линия на ЕС. За да покрият критериите за финансиране, те следва да функционират в сфери, свързани с политиката на съюза и да са създадени с нестопанска цел.

Образование и професионално обучение

Европейската програма за развитие отделя специално внимание на младите хора, като им предоставя финансова възможност да получат по-добро образование или професионална квалификация. Тази програма позволява на учащите да се възползват от програмата Еразъм, както и да усъвършенстват своето професионално обучение. Редица програми за насърчаване на гражданската инициатива и доброволчеството имат за цел да разширят познанията на младите хора относно европейската култура и традиции.

Изследователски проекти

Много родни научни институти имат шанс да получат безвъзмездно финансиране на своите изследователски проекти. Европейската общност планира да предложи финансова помощ на различни изследователски организации по програмата ‘’Хоризонт 2020’’, като за целта е предвидила 80 милиарда евро. Тази финансова програма ще бъде в сила за периода 2014 – 2020 година и ще предостави безвъзмездно финансиране на голям брой изследователски инициативи.

Селско стопанство

Развитието на селските райони и особено на земеделието е основен приоритет на Европейската общност. Чрез програмите за финансиране се цели да се стимулират младите хора и земеделските производители да разширят и модернизират своите стопанства, наблягайки на разнообразието на земеделските култури, при спазване на екологичните практики и методики.

Всеки земеделски производител има възможност да получи финансова помощ за обработване на земя, при което се прилага екологично съобразно земеделие. Един от начините на финансиране по този проект става на база площта на обработваемата земя на кандидатстващите. Целта на фонда за развитие на селските райони е да се стимулират земеделските стопанства да използват селскостопански методи, съхраняващи биологичните видове в отделните региони, без да причиняват замърсяване на води, почва и въздух.

Финансирането по линия на ЕС се инициира и извършва от Европейската инвестиционна банка. Тя отговаря за дългосрочното финансиране в рамките на ЕС и предоставя финансов ресурс на голям брой инвестиционни проекти на различните предприятия. Всички желаещи да получат достъп до безвъзмездна парична помощ по линия на общността, трябва да знаят, че финансирането се извършва чрез покана за излагане на проектите в рамките на фиксирани срокове.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

 • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

 • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

 • 28/07/2021